Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym

Przykładem tak uchwalonego aktu prawnego jest ustawa z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa weszła w życie 11.10.2015 r. Jest to akt o dużym znaczeniu dla praktyki funkcjonowania instytucji działających na polskim rynku finansowym, który w sposób istotny zmieni reguły i standardy obsługi klient6w. Jest pewnym paradoksem, iż uchwalenie tak znaczącego aktu prawnego przeszło niemalże bez echa. Sarna ustawa została natomiast uchwalona, jak na standardy polskiego parlamentu, ekspresowo - poselski projekt ustawy złożono u Marszalka Sejmu 15.03.2015 r., a ustawę uchwalono juz 5.08.2015 r.

Cel ustawy

Głównym celem ustawy jest zobowiązanie wszystkich instytucji finansowych, które ustawa definiuje jako podmioty rynku finansowego, do przyjmowania i udzielania terminowej odpowiedzi na składane przez ich klientów reklamacje. Co do zasady jest to słuszna idea, gdy w tym zakresie rynek nie wypracował jednolitej praktyki, a każda instytucja posiadała własne wewnętrzne regulacje - opr6cz instytucji finansowych objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, które powinny stosować się do wymogów określonych w uchwale z 26.05.2015 r. w sprawie zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe.

(...)

Źródło
Monitor Prawa Bankowego