Pełna cyfryzacja postępowań rejestrowych przed KRS od 1 lipca 2021 r.

 

W ostatnich latach największą nowelizacją przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego jest ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

Wersja PDF Newslettera

Fakty

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, poszczególne zmiany miały wchodzić w życie stopniowo. Zatem część przepisów ww. ustawy już obowiązuje, m.in. przepisy wprowadzające obowiązek składania wniosków o wpis wzmianki o sporządzeniu sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, czy też obowiązek składania do akt rejestrowych oświadczeń o adresie do doręczeń członków Zarządu.

Początkowo zakładano, że przepisy dotyczące elektronicznego postępowania rejestrowego przed KRS wejdą w życie z dniem 01.03.2020 r.

Termin ten był jednak już dwukrotnie przekładany i jeśli nie ulegnie kolejnemu przesunięciu, przepisy wejdą w życie dnia 1 lipca 2021 r.

Komentarze

Najprawdopodobniej od dnia 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski o wpis (wniosek o zmianę jest również wnioskiem o wpis) i pisma do Krajowego Rejestru Sądowego będą składane tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie będą wywoływać skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Ustawa przewiduje, że powyższy obowiązek nie będzie dotyczył podmiotów wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmioty te będą mogły wybrać czy chcą składać wnioski na urzędowym formularzu lub jego kopii czy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

W związku ze zmianami, wnioski do KRS składane w systemie teleinformatycznym będzie trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obowiązek ten dotyczy również dokumentów sporządzonych elektronicznie, stanowiących załączniki do wniosku. Jeśli te dokumenty zostaną sporządzone w formie papierowej to do wniosku należy dołączyć albo 1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza bądź występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo  2) elektroniczne kopie dokumentów.

W tym drugim przypadku wymagane jest przekazanie oryginałów dokumentów albo ich odpisów lub wyciągów poświadczonych urzędowo do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma.

Kolejne rozwiązanie, które ma ułatwić składanie dokumentów zostało przewidziane w art. 19d Ustawy o KRS, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli do wniosku trzeba dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („CREWAN”), wnioskodawca podaje numer tego dokumentu w CREWAN.

Po zarejestrowaniu wniosku, dokument zostanie automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z CREWAN  i dołączony do wniosku.

Warto także nadmienić, że od dnia 1 lipca 2021 r. prowadzenie akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych w rejestrze przedsiębiorców ma się odbywać wyłączenie w systemie teleinformatycznym.

Takie akta będą udostępniane za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych lub w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Analiza

Z uzasadnienia projektu Ustawy wynika, że celem wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego jest m.in. ułatwienie komunikacji z sądem rejestrowym, ułatwienie stronie składania wniosków do sądu rejestrowego, ale również przyspieszenie wydawania rozstrzygnięć przez sąd rejestrowy.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, ułatwienie składania wniosków do sądu rejestrowanego będzie polegało między innymi na tym, że system teleinformatyczny będzie zawierał podpowiedzi dla wnioskodawców. System ma także informować o pozostawieniu pustych pól, których wypełnienie jest obowiązkowe oraz narzucać na wnioskodawców konieczność podawania określonych danych.

Jak zauważono na wstępie, termin wejścia w życie przepisów dotyczących elektronicznego postępowania rejestrowego był już kilkakrotnie przekładany, pozostaje nam zatem cierpliwie czekać na to czy 1 lipca 2021 r. okaże się terminem wejścia w życie tych zmian.

 

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami:


Angelina Długosz-Armańska, Associate
T: +48 22 581 44 00
E: adlugosz@fka.pl

Jolanta Zarzecka-Sawicka, Partner
T: +48 22 581 44 00
E: jsawicka@fka.pl