Fiskus bezpodstawnie pozbawia preferencji

 

Adw. Karol Szelągowski komentuje rozliczenie ulgi B+R w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Nie ma przeszkód, aby firma działająca w strefie mogła rozliczać ulgę B+R w odniesieniu do działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, która nie jest objęta zwolnieniem z uwagi na wyczerpanie limitu.

Sprawa dotyczyła podatku dochodowego. We wniosku z września 2020 r. spółka wyjaśniła, że jest podatnikiem CIT. A jej wątpliwości dotyczyły ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). Nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego z art. 17 ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Tłumaczyła, że w celu skorzystania z ulgi wyodrębni koszty działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji. Z wniosku wynikało ponadto, że spółka działalność prowadzi na gruntach objętych specjalną strefą ekonomiczną (SSE). Posiada 5 zezwoleń, przy czym dla najnowszego z nich, z uwagi na otrzymanie dotacji, pula dostępnej pomocy publicznej została wyczerpana nim uruchomiono produkcję.

Podatniczka uważała jednak, że może odliczyć w ramach ulgi B+R za 2020 r. koszty kwalifikowane, poniesione w miesiącach, w których korzystanie ze zwolnienia strefowego CIT na podstawie zezwoleń, z uwagi na wyczerpanie limitu zwolnienia, nie było możliwe. Konkretnie w miesiącach, w których poniesione koszty kwalifikowane nie zostaną uwzględnione w kalkulacji dochodu za 2020 r. osiągniętego z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń.

Inaczej sprawę widział jednak fiskus. Urzędnicy tłumaczyli, że pierwszym krokiem jest ustalenie wysokości dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Wyliczając ten dochód podatnik sumuje wszystkie przychody i koszty, także „kwalifikowane" w rozumieniu ulgi B+R, które osiąga i ponosi w działalności prowadzonej na terenie strefy. Różnica pomiędzy sumą przychodów, a sumą kosztów stanowi dochód uzyskany z działalności strefowej. Dopiero tak ustalony dochód, a dokładniej wyliczony od niego podatek, porównywany jest z dostępnym limitem pomocy publicznej.

Zdaniem fiskus nie można uznać, że spółka w ciągu roku wykorzystała limit dostępnej pomocy publicznej i w związku z tym, poniesione koszty stanowią wyłącznie koszty działalności opodatkowanej, skoro dniem skorzystania z pomocy publicznej jest dzień, w którym upływa termin na złożenie zeznania rocznego.

Spółka nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów i to jej rację przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. W jego ocenie fiskus błędnie założył, że kalkulacji dochodu zwolnionego o którym mowa w spornym przepisie, można dokonać dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Założenie to nie ma oparcia w obowiązujących przepisach.

Jak tłumaczył WSA podatnik nie może z rozliczeniem puli przyznanej pomocy czekać do zakończenia roku podatkowego. Na bieżąco powinien uwzględniać wysokość przyznanego zwolnienia i monitorować poziom wykorzystanej pomocy, bowiem z chwilą wykorzystania kwoty przyznanego zwolnienia następuje przejście na ogólne zasady opodatkowania.

Sąd zauważył, że spółka wpłaca co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy na zasadach uproszczonych. Jednak, dla potrzeb wewnętrznych co miesiąc kalkuluje wysokość generowanych dochodów, a co za tym idzie jest w stanie monitorować stopień wykorzystania przysługującego zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej w strefie. Skarżąca na podstawie prowadzonej ewidencji jest w stanie określić moment, kiedy nastąpiło wykorzystanie w pełni dostępnej pomocy publicznej i od kiedy nie jest uprawniona do stosowania zwolnienia podatkowego.

Zdaniem WSA na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby firma działająca w strefie mogła rozliczać ulgę B+R w odniesieniu do działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, która nie jest objęta zwolnieniem z uwagi na wyczerpanie limitu (może być to działalność prowadzona zarówno w strefie lub poza jej terenem). Tak rozumiany art. 18d ust. 6 ustawy o CIT stanowi realizację postulatów strony społecznej zaprezentowanych w Białej Księdze Innowacji. Istotne jest, aby nie następowało podwójne odliczenie tych samych wydatków – raz na potrzeby kalkulacji dochodu zwolnionego, a drugi rozliczenia ulgi B+R i temu służy zastrzeżenie zawarte w art. 18d ust. 6 ustawy o CIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 18 lutego 2021 r.

Sygnatura akt: I SA/Rz 32/21

KAROL SZELĄGOWSKI DORADCA PODATKOWY I ADWOKAT W FKA FURTEK KOMOSA ALEKSANDROWICZ SP.K.

Wyrok WSA w Rzeszowie jest istotny dla przedsiębiorców, którzy ponoszą wydatki na badania i rozwój, a którym jednocześnie wyczerpuje się możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku CIT przysługującego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na SSE. Sąd słusznie stwierdził, że z ulgi B+R można korzystać również w odniesieniu do roku podatkowego, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia z podatku CIT w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby wydatki na badania i rozwój nie były uwzględniane przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku. W wyroku słusznie zauważono, że taka kalkulacja powinna być dokonywana na bieżąco w ciągu roku, a nie jedynie przy składaniu zeznania. Natomiast stanowisko dyrektora KIS nie uwzględnia zmian w przepisach, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2018 r. Przed tą datą zgodnie z art. 18d ust. 6 ustawy CIT prawo do odliczenia nie przysługiwało podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Przy takim brzmieniu przepisów samo prowadzenie działalności na terenie SSE wyklucza stosowanie ulgi B+R. Stanowisko organu, zgodnie z którym dla celów określenia dochodu zwolnionego uwzględniane są wszystkie przychody i koszty osiągnięte w ciągu całego roku podatkowego, w praktyce również sprowadza się do wyłączenia możliwości zastosowania ulgi B+R w przypadku prowadzenia działalności na terenie SSE. Stanowisko to jest nie do pogodzenia z obecnym brzmieniem przepisu z celem zmiany jego brzmienia. Obecnie przepisy nie uzależniają możliwości zastosowania ulgi B+R od samego faktu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, lecz wymagają, aby wydatki na badania i rozwój nie były uwzględniane przy kalkulacji dochodu zwolnionego, co powinno być ustalane na bieżąco.

Aleksandra Tarka

Specjalizacja:
Źródło
Rzeczpospolita