Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców („ustawa”). Do jej głównych założeń należy liberalizacja niektórych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, złagodzenie obowiązków administracyjnych oraz wprowadzenie zmian dotyczących kontroli działalności przedsiębiorców.

Deregulacja

Ustawa wprowadza liczne zmiany, których celem jest deregulacja pewnych obowiązków o charakterze administracyjnym poprzez m. in. (i) zniesienie wymogu podawania przez przedsiębiorcę miejsca zamieszkania do CEIDG, (ii) podwyższenie progu od którego konieczne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, (iii) zwolnienie niektórych kategorii obiektów budowlanych z obowiązku zgłoszenia ich budowy lub uzyskania zezwolenia na ich budowę.

Kontrola działalności gospodarczej

W myśl nowych przepisów kontrole działalności gospodarczej będą mogły być prowadzone pod określonymi warunkami. Przed wszczęciem kontroli, organ będzie musiał przeprowadzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Wspomniana analiza obejmie swym zakresem identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Organ będzie zwolniony z powyższego obowiązku, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż w wyniku wykonywania działalności gospodarczej może dojść m. in. do zagrożenia życia, popełnienia przestępstwa, naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

Pozostałe zmiany

Poza opisanymi wyżej zmianami, ustawa przywraca do polskiego systemu prawa instytucję tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”, która polega na zastrzeżeniu w umowie spółki, iż prokurent może działać tylko wspólnie z członkiem zarządu spółki kapitałowej lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej.

Znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego zrównały przy liczeniu terminów sobotę z dniem ustawowo wolnym od pracy. W ten sposób, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej wypadnie w sobotę, wówczas termin upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Ponadto na mocy nowej ustawy zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej, ogólne objaśnienia przepisów, które w odróżnieniu od interpretacji podatkowych, zawierają także praktyczne zastosowanie przepisów prawa podatkowego oraz przykłady ich właściwego zastosowania.

Nie wszystkie zmiany przewidziane przez ustawę adresowane są do przedsiębiorców. Ustawa wprowadza również istotny przepis służący wzmocnieniu ochrony praw pracowników, wydłużając pracownikowi termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Źródło
Biuletyn Polskiej Izby Handlu (PIH)