Newsletter Polskiej Izby Handlu - RODO: Kodeksy branżowe

Powstające po 25 maja 2018 r. kodeksy postępowania zmienią swoją specyfikę i zaczną mieć większe znaczenie w obrocie, niż stosowane dotychczas kodeksy dobrych praktyk. Tworzenie ich wciąż będzie dobrowolne, staną się jednak istotnym elementem, który pomoże wdrożyć reformę danych osobowych w konkretnych sektorach. Mają tworzyć wytyczne dla podmiotów z branży, określać zasady monitorowania ich przestrzegania oraz konsekwencje w przypadku naruszeń.

Organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do tworzenia kodeksów postępowania dla różnych branż w celu ułatwienia stosowania przepisów RODO, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Takie kodeksy mogą doprecyzować w szczególności: zbieranie i pseudonimizacje danych osobowych, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratorów, czy zgłaszanie naruszeń i przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Co istotne, tworząc kodeks postępowania należy uprzednio konsultować jego treść z podmiotami, których sprawa dotyczy, tak by móc doprecyzować przepisy RODO w możliwie najpełniejszym zakresie, z uwzględnieniem kwestii ważnych dla danej branży. 

Kodeksy postępowania będą zatwierdzane przez organy nadzorcze i monitorowane przez autoryzowane podmioty, które muszą dysponować odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu. Taki podmiot będzie uprzednio akredytowany przez właściwy organ nadzorczy. Wprowadzenie kodeksu branżowego wiąże się z wieloma korzyściami dla podmiotów z danego sektora, ułatwia m.in. stosowanie zasady rozliczalności wedle, której administrator zobowiązany jest do wykazania zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych. Ponadto posługiwanie się kodeksem postępowania świadczy o podwyższonym standardzie i bezpieczeństwie przetwarzania w danym podmiocie.

Stosowanie kodeksu postępowania będzie również brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do nałożenia kary pieniężnej i jej wysokości (art. 83 RODO), czyli będzie się wiązało z obniżeniem ryzyka finansowego dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Prace nad kodeksami postępowania rozpoczęły już podmioty z branży medycznej, bankowej i informatycznej. Przedstawiciele innych sektorów również rozważają wprowadzenie takiej regulacji wewnątrz swojej branży. 

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu się z nami:

Julia Padlewska - junior associate, aplikant radcowski
T: +48 22 581 44 41
E: jpadlewska@fka.pl

Pobierz pdf:
Specjalizacja:
Źródło
Biuletyn Polskiej Izby Handlu