Newsletter Polskiej Izby Handlu - Ograniczenie handlu w niedziele i święta

Dnia 24 listopada br. Sejm przegłosował w III czytaniu Ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni („Ustawa”), która trafi teraz pod obrady Senatu.

Ustawa w obecnym kształcie ustanawia trzy, posiadające podobny zakres, zakazy: (1) zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w określone dni, (2) zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w określone dni, a także (3) zakaz nieodpłatnego powierzania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w określone dni. Przez czynności związane z handlem rozumie się określone czynności bezpośrednio związane z handlem, dokonywane w placówce handlowej, a także magazynowanie lub inwentaryzację towarów. Definicja ta nie jest jednak zupełnie jasna. Należy ponadto zauważyć, że w myśl Ustawy karze grzywny w wysokości od 1.000 do 100.000 złotych podlega jedynie ten, kto powierza wykonywanie pracy pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z przepisami Ustawy, zakazany ma być handel w niedziele i święta. Dni uznawane za świąteczne wymienione są w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ponadto, w dniu 24 grudnia oraz w sobotę poprzedzającą dzień Wielkiej Nocy zakaz handlu ma obowiązywać po godzinie 14:00, przy czym pracownikom będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru ich czasu pracy we wskazane dni.

Od zakazu handlu we wskazane dni przewidziano 30 wyjątków. Wyłączony z zakazu ma być m.in. handel na stacjach paliw płynnych,

w placówkach handlowych na dworcach, portach i przystaniach morskich – w zakresie

związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych, w piekarniach, czy w sklepach i na platformach internetowych. Nie został natomiast uwzględniony postulat PIH, aby zakaz handlu oraz dokonywania czynności związanych z handlem nie obejmował działalności hurtowni.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r. Po tym terminie przewidziano jednak tzw. „okresy przejściowe”, w których zakaz nie będzie obowiązywał w pełnym zakresie. W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. zakaz ma nie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Natomiast w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., zakaz nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego.

Stan projektu ustawy na dzień 11 grudnia 2017.

12 grudnia 2017 Senat zaproponował poprawki doprecyzowujące ustawę, m.in. z zakazu mają być wyłączone sklepy na stacja benzynowych i dworcach, które nie przekraczają powierzchni 80m2. Prace nad projektem trwają.

Specjalizacja:
Źródło
Biuletyn PIH