Nie o wszystko zapytasz kandydata - wypowiedź Jolanty Sawickiej

Mniej na etapie rekrutacji

Od kandydata na pracownika pracodawca ma prawo żądać: imion i nazwiska kandydata, imion jego rodziców, jego daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Sytuacja ulega zmianie, a zakres żądanych informacji się rozszerza, gdy kandydat staje się pracownikiem.
Zgodnie z §2 wspomnianego art. nieco więcej może już żądać przełożony od pracownika.

Więcej od zatrudnionego

Ma bowiem prawo domagać się także (niezależnie od danych, o których mowa powyżej) innych danych osobowych.
Nie jest jednak kwestią do końca jasną, jakie ograniczenia należy zastosować do tych innych danych. Wydaje się jednak, że powinny to być informacje, których ujawnienie znajduje umocowanie w ustawie. Zgodnie bowiem z art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
Pracodawca może ponadto zapytać o imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez podwładnego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Oczywiście bezsprzeczne jest domaganie się podania numeru PESEL przez zatrudnionego.
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Jednakże pracodawca ma również prawo żądać odpowiedniego udokumentowania tych danych zarówno od kandydata, jak i od osoby zatrudnionej.

Dodatkowe informacje

Oprócz wspomnianych danych zarówno od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak i od pracownika można oczekiwać podania dodatkowo takich danych osobowych, których wymagają odrębne przepisy. Takie obowiązki nakłada np. ustawa prawo bankowe czy ustawa o pracownikach samorządowych, która pozwala żądać m. in. udokumentowania obywatelstwa polskiego, znajomości języka polskiego, posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czy kwestii braku karalności za pewien typ przestępstw.
Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby osoba rekrutowana czy pracownik z własnej woli przedłożyli dodatkowe informacje dotyczące ich osoby (np. w zakresie dodatkowych umiejętności i osiągnięć zawodowych).
Autorka jest radcą prawnym w kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz

Specjalizacja:
Źródło
Rzeczpospolita