Nowa ustawa o prawach konsumenta

FKA Fakty Komentarze Analiza  

Fakty

W Sejmie trwają obecnie prace nad nową ustawą o prawach konsumenta. Projektowane przepisy stanowią transpozycję dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

Celem regulacji jest wprowadzenie jednolitych standardów i procedur ochrony konsumentów w całej Unii Europejskiej. Może się to przyczynić do zwiększenia liczby transakcji transgranicznych. Czy polscy przedsiębiorcy skorzystają z nowych regulacji i powalczą o klientów z innych państw UE? Czas pokaże. 

Komentarze

Po zmianach konsumenci zyskają szereg przywilejów, zaś na sprzedawców zostaną nałożone nowe obowiązki. Może to wymusić konieczność dostosowania modelu działalności do wprowadzonych zmian.

Z uwagi na ich zakres, przedsiębiorcy już teraz powinni rozpocząć przygotowania do wprowadzenia nowych regulacji. Nowa ustawa, gwarantując konsumentom szerokie prawo do informacji w związku z zawieraniem umów, nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Przedsiębiorca już w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy zobowiązany będzie przekazać mu informacje dotyczące m.in. jego działalności, cech świadczenia, czy też praw i obowiązków konsumenta. Informacje muszą być jasne. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia przedsiębiorcy i innych opłat. Obowiązki obejmą zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność w sposób tradycyjny, jak i zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet lub telefon).

Analiza

Przedsiębiorcy będą musieli w sposób jasny i czytelny informować konsumenta o wszelkich szczegółach zamówienia, składnikach wynagrodzenia czy też opłatach dodatkowych. Niedostosowanie się przedsiębiorców do nowych wymogów może grozić wysokimi sankcjami.

Przede wszystkim niestosowanie się przedsiębiorców do nowych obowiązków informacyjnych będzie skutkowało m.in. brakiem związania konsumenta umową lub też brakiem obowiązku uiszczenia opłat i świadczeń dodatkowych. Uchybienie obowiązkom informacyjnym spowodować może również odpowiedzialność karnoadministracyjną przedsiębiorcy. Z kolei wysokie kary pieniężne mogą stać się konsekwencją postępowań wszczynanych przez Prezesa UOKiK. Po kilku miesiącach od uchwalenia ustawy Prezes UOKiK zapewne będzie chciał sprawdzić, czy i w jaki sposób przedsiębiorcy stosują przepisy nowej ustawy. Jest to praktyka często stosowana przez Prezesa UOKiK w przypadku nowych regulacji konsumenckich.

Projekt ustawy przewiduje regulacje, które już teraz budzą zastrzeżenia przedsiębiorców.

Po pierwsze, przy składaniu reklamacji wydłużeniu, z obecnych 6 do 12 miesięcy, ulegnie okres domniemania, że wada towaru występowała podczas jego wydania. Tak więc np. jeśli konsument po 11 miesiącach od wydania towaru złoży reklamację, będzie go chronić to domniemanie. Jeśli sprzedawca będzie twierdził inaczej, to on będzie musiał udowodnić, że towar zepsuł się z winy konsumenta, a nie z powodu wcześniejszej wady.
Po drugie, zwiększy się katalog uprawnień, z jakich może skorzystać konsument w przypadku wadliwości nabytego towaru. Zasadniczym uprawnieniem konsumenta będzie prawo do zwrotu lub obniżenia ceny wadliwego towaru. Przedsiębiorca będzie mógł uchylić się od tych obowiązków tylko poprzez niezwłoczną naprawę lub wymianę towaru.

Istotne zmiany dotyczyć będą procedur reklamacyjnych związanych z wadliwością towarów. Obecnie przedsiębiorcy odpowiadają za jakość sprzedawanych towarów według dwóch odrębnych reżimów: za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów oraz w ramach rękojmi w stosunku do klientów niebędących konsumentami. Taki podział utrudnia i zwiększa koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzą jednolitą, co do zasady, regulację odpowiedzialności przedsiębiorców za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmi), niezależnie czy nabywcą towaru będzie konsument czy przedsiębiorca.

Jednocześnie przez co najmniej dwa lata przedsiębiorcy będą musieli posługiwać się dwoma regulaminami sprzedaży – jednym dostosowanym do nowych przepisów, a drugim do dotychczasowych.

Projekt ustawy zakłada, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawieranych po jej wejściu w życie. Natomiast do umów zawartych przed tą datą zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Przykładowo reklamacja klienta który zakupił produkt na początku roku będzie rozpatrywana na podstawie innych zasad (niezgodność towaru z umową) niż klienta który nabędzie produkt np. pod koniec tego roku (rękojmia). W konsekwencji mogą zdarzyć się sytuacje w których sklep w pierwszym przypadku odrzuci reklamację, zaś w innym będzie zobowiązany do jej uwzględnienia. 

Ograniczeniu ulegnie możliwość stosowania domyślnych pól wyboru (tzw. check-boksów). Przedsiębiorca nie będzie mógł założyć automatycznej zgody konsumenta na dodatkowe świadczenia związane z głównym przedmiotem umowy (np. ubezpieczenie bagażu przy podróży lotniczej). Zamówienie każdego dodatkowego świadczenia będzie wymagało wyraźnej zgody konsumenta i zaznaczenia przez niego odpowiedniego pola (tzw. opcja opt-in).
Nowa ustawa wydłuży również, z obecnych 10 do 14 dni, termin na odstąpienie od umowy zawieranej np. przez Internet. Dodatkowo jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o tym uprawnieniu, konsument będzie mógł odstąpić od umowy nawet w ciągu 12 miesięcy.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty

Jakie będą konsekwencje nowych regulacji dla polskich przedsiębiorstw? Jak chronić firmę przed wysokimi sankcjami?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Nowa ustawa o prawach Konsumenta – nowe obowiązki dla przedsiębiorców”

dnia 15 kwietnia w siedzibie kancelarii FKA: ul. Królewska 16 w godz. 10:00-13:00

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać na adres: dtavera@fka.pl
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko, firma.
Więcej informacji udzieli:
Diana Tavera T: + 48 22 581 44 34