Zmiany w ustawie o ofercie publicznej

Fakty

W dniu 5 kwietnia 2016r. do podpisu Prezydenta została przekazana ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”), która wyprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („UOP”). Nowe regulacje mają na celu implementację do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywy nr 2013/50/UE oraz dyrektywy nr 2014/51/UE.

Nowelizacja wprowadza wiele zmian do obowiązujących regulacji, odnoszących się m.in. do: zmiany definicji państwa macierzystego oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa, jak również zawiadamiania o tym wyborze, zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółce publicznej, oraz nakładania kar i stosowania środków administracyjnych.

Ponadto, Nowelizacja zakłada doprecyzowanie m.in. przepisów dotyczących oferty publicznej (poprzez dodanie, że liczba 150 osób, o których mowa art. 3 ust. 1 UOP, odnosi się udostępniania oferty na terytorium jednego państwa członkowskiego), oferty kaskadowej (poprzez wskazanie, że oferta kaskadowa odnosi się do wszystkich papierów wartościowych, a nie tylko do nieudziałowych papierów wartościowych), terminu ważności prospektu emisyjnego (poprzez wskazanie, że prospekt jest ważny 12 miesięcy od jego zatwierdzenia, chyba że został on uzupełniony o aneks), oraz akcji promocyjnej papierów wartościowych (poprzez wskazanie, że zakaz zawarty w tej regulacji nie będzie obowiązywał w przypadku łącznego spełnienia przesłanki udostępniania informacji mniej niż 150 osobom oraz przesłanki nieudostępniania tych informacji nieoznaczonemu adresatowi).

Omawiana Nowelizacja, po jej podpisaniu przez Prezydenta, ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i 30-dniowym vacatio legis, powinna wejść w życie do połowy czerwca br.

Komentarze

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany dotyczące sankcji administracyjnych przewidzianych w UOP. Dotychczas przepisy UOP zawierały jednakowe zasady sankcjonowania przypadków naruszeń zarówno w odniesieniu do obowiązków informacyjnych, jak i w odniesieniu do obowiązków związanych z ofertą publiczną. Nowelizacja dokonuje w tym zakresie rozdzielenia i przenosi regulację dotyczącą sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych (chodzi tu o naruszenie art. 56–56c, art. 59, art. 63 i art. 70 pkt 1) z art. 96 ust. 1 pkt 1 UOP do nowego art. 96 ust. 1e UOP.

Powyższa zmiana związana jest również ze zwiększeniem pułapu możliwej kary za naruszenie obowiązków informacyjnych z 1 000 000 zł do: (i) 5 000 000 zł albo (ii) kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł.

Jednocześnie Nowelizacja określa następujące przesłanki, jakie KNF będzie brał pod uwagę przy stosowaniu sankcji administracyjnych: (i) waga naruszenia, (ii) przyczyna naruszenia, (iii) sytuacja finansowa podmiotu, (iv) skala uzyskanych korzyści lub unikniętych strat, (v) strata poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, (vi) gotowość podmiotu do współpracy z KNF, (vii) uprzednie naruszenia UOP.

Nowelizacja zwiększyła również pułap kary pieniężnej z 100.000 zł do 1 000 000 zł, jaką KNF może nałożyć na osobę, która w okresie rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej. Nowością jest natomiast wprowadzenie możliwości nałożenia kary pieniężnej (do 50 000 zł) na osobę, która w czasie rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej.

Rozszerzony został też zakres informacji podawanych przez KNF do publicznej wiadomości w związku z sankcjonowaniem naruszeń. W tym zakresie nowelizacja stanowi, że KNF będzie przekazywać do publicznej wiadomości nie tylko informację o treści rozstrzygnięcia, ale również informację o rodzaju i charakterze naruszenia, imię i nazwisko osoby fizycznej lub firmę (nazwę) innego podmiotu, na który nałożona została sankcja, o której mowa m.in. w art. 96 ust. 1e UOP. Informacje te będą dostępne na stronie internetowej KNF przez 5 lat (od ich udostępnienia), przy czym informacja o imieniu i nazwisku osoby ukaranej sankcję – przez 1 rok.

Analiza

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące przepisów o nabywaniu znacznych pakietów akcji. Przede wszystkim, zmiany związane są z objęciem obowiązkiem zawiadomienia KNF o osiągnięciu, przekroczeniu lub posiadaniu pakietu akcji wskazanego w art. 69 UOP nie tylko w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, ale również w związku z transakcją zawartą w ramach alternatywnego systemie obrotu.

Wspomnieć należy również o rozszerzeniu obowiązków, o których mowa w art. 69–69b UOP, poprzez odniesienie tych obowiązków nie tylko do papierów wartościowych, ale również do instrumentów finansowych. Zmiany te, w ocenie ustawodawcy, mają na celu zagwarantowanie, aby emitenci i inwestorzy posiadali pełną wiedzę na temat struktury własności publicznych.

Dodatkowo, uchylając art. 97 ust. 1 pkt 2 UOP, Nowelizacja dodała art. 97 ust. 1a UOP, zmieniając sankcję administracyjną za naruszenie przepisów regulujących obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji. Zgodnie z nowododaną regulacją, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69–69b UOP, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną: w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1 000 000 zł, a w przypadku innych podmiotów – do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł. Dotychczas, na podmiot, który nie dokonywał w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonywał takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF mogła nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.