Wydłużenie terminów związanych z obowiązkami sprawozdawczymi

 

Wersja PDF Newslettera

Dnia 31.03.2020 r., tuż przed północą, opublikowano ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa COVID-19”), która z określonymi w ustawie wyjątkami weszła w życie tego samego dnia.

Jednocześnie, Minister Finansów, wykonując przewidziane w Ustawie COVID-19 upoważnienie, wydał rozporządzenie z 31.03.2020 r., mocą którego wydłużył terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych. Obecnie wybrane terminy kształtują się w sposób następujący:

  • termin na sporządzenie i przekazanie sprawozdania finansowego przez podatników prowadzących księgi rachunkowe został przedłużony do 31.07.2020 r.;
  • termin zamknięcia ksiąg rachunkowych został przedłużony o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące;
  • termin na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy został przedłużony o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 60 dni;
  • termin na zakończenie inwentaryzacji składników aktywów został przedłużony o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 60 dni;
  • terminy: (i) na sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na swojej stronie internetowej; (ii) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki; (iii) sporządzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej – zostały przedłużone o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące;
  • terminy: (i) sporządzenia sprawozdania z działalności; (ii) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, (iii) sprawozdania z płatności i (iv) skonsolidowanego sprawozdania z płatności zostały przedłużone o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące
  • terminy dotyczące sporządzania i składania rocznych sprawozdań funduszy emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych zostały przedłużone o 2 miesiące.

Co istotne, przepisy w zakresie przedłużenia wymienionych terminów mają zastosowanie jeżeli: (i) dotyczą roku obrotowego kończącego się po dniu 29.09.2019 r., jednak nie później niż w dniu 30.04.2020 r., (ii) oraz obowiązków, których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31.03.2020 r., a więc takich względem których dana jednostka nie była w zwłoce w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Tekst rozporządzenia w sprawie zmiany terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych dostępny jest pod następującym adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570.

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami:

Piotr Paprota, associate
T: 22 581 44 00
E: ppaprota@fka.pl