Tarcza antykryzysowa a istotne zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

 

Wersja PDF Newslettera

Fakty

Zmniejszenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego to jedno z rozwiązań, które znalazło się w ustawie z 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).

Ustawa przewiduje m.in. następujące zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim:

  • dla kredytów konsumenckich o okresie spłaty krótszym niż 30 dni pozaodsetkowe koszty nie będą mogły wynieść więcej niż 5% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego,
  • dla kredytów konsumenckich  o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni pozaodsetkowe koszty nie będą mogły być wyższe niż 15% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego i 6% za każdy rok trwania umowy kredytu konsumenckiego,
  • poziom pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego nie będzie mógł przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego.

Powyższa regulacja obowiązuje przez 365 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.

Komentarze

Proponowane rozwiązanie istotnie ogranicza próg pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Poprzednio ustawa o kredycie konsumenckim przewidywała bowiem, że maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu równa się sumie 25% całkowitej kwoty kredytu i 30% kwoty zmiennej uzależnionej od okresu, na jaki został zaciągnięty kredyt konsumencki, a wszystkie pozaodsetkowe koszty nie mogły przekroczyć 100% całkowitej kwoty kredytu.

Co istotne, równolegle z omawianą zmianą Ustawa wprowadziła przepis stanowiący, że naruszenie przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytu konsumenckiego może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów).

Dla przypomnienia, jedną z sankcji za dopuszczenie się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów jest możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Analiza

Mimo protestu sektora finansowego omawiana zmiana ostatecznie weszła w życie.

Wskazywano, że tak rygorystyczne rozwiązanie może doprowadzić do faktycznej likwidacji wielu firm pożyczkowych.

Jeżeli faktycznie doszłoby do ograniczenia dostępności finansowania w ramach kredytu konsumenckiego, mogłoby mieć to wpływ na wiele sektorów. Tytułem przykładu można wskazać choćby sektor handlu sprzętem RTV/AGD, gdzie takie finansowanie zakupów jest bardzo popularne.  

 

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami:

Agnieszka Skrok, counsel
T: +48 22 581 44 00
E: askrok@fka.pl