Czy „Tarcza" ochroni cudzoziemców w Polsce?

 

Wersja PDF Newslettera

Tarcza Antykryzysowa („Ustawa”), zawiera m.in. zmianę ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące pracy oraz pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe rozwiązania dotyczą:

  • przedłużenia terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały a także, zezwolenia na pobyt w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Termin taki ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takiej sytuacji pobyt cudzoziemca jest uznawany za legalny pod warunkiem, że cudzoziemiec w terminie do 30. dnia od dnia następującego po dniu odwołania zagrożenia epidemicznego złoży odpowiedni wniosek.
  • przedłużenia pobytu zarówno na podstawie wizy krajowej bądź zezwolenia na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej, który nastąpi z mocy prawa gdy ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-cOv-2. W takiej sytuacji okres ważności wizy/pozwolenia na pobyt czasowy ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
  • przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (obowiązek opuszczenia terytorium RP). Jeżeli termin ten wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Taka sama reguła występuje w przypadku dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  • wydłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i następujących po nim 30 dni.     

Uwzględnienie w Ustawie automatycznego przedłużenia pobytu dla cudzoziemców oraz pozwoleń na pracę spotkała się z dużym entuzjazmem branży biznesu, a przede wszystkim pracodawców i pracowników będących cudzoziemcami.

Zaproponowane rozwiązania nie budzą wątpliwości interpretacyjnych i stanowią zachowanie ciągłości stosunków prawnych w zakresie legalizacji pobytu na terytorium RP, jak również służą zapobieganiu perturbacji na rynku pracy.

 

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami:

Natalia Drążek, junior associate
T: +48 22 581 44 00
E: ndrazek@fka.pl