Tarcza 4.0 w Sejmie – Zagadnienia prawnopracownicze

Wersja PDF Newslettera

W dniu 22 maja 2020r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw („Projekt Tarczy 4.0”). W dniu 28 maja odbyło się II czytanie projektu w Sejmie.

Przedstawiamy obecny stan prac i rozwiązań w zakresie zagadnień dotyczących spraw pracowniczych.

Doprecyzowane zasady pracy zdalnej

Zgodnie z projektem wykonywanie pracy zdalnej może zostać pracownikowi polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Środki pracy, materiały i obsługę logistyczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej ma zapewnić pracodawca. Pracownik może używać własnych środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem zapewnienia poszanowania i ochrony informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych oraz informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonywanych czynności, w tym opis tych czynności, datę i czas ich wykonania.

Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym z zapewnionymi przez siebie środkami lub materiałami pracy.

Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Skrócenie odpoczynków dobowych, wydłużenie okresu rozliczeniowego, stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Skrócenie okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego wydłużonego maksymalnie do 12 miesięcy, a także stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę będzie  możliwe nie tylko w przypadku określonego w ustawie procentowego spadku obrotów, ale również w przypadku wzrostu kosztów wynagrodzeń względem przychodów.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy bez względu na spadek obrotów

Bez względu na dotychczasowe przepisy w zakresie obniżenia czasu pracy lub wprowadzenia przestoju oraz skorzystania z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pracodawca zdefiniowany w kodeksie pracy będzie mieć prawo wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu niezależnie od spadku obrotów, a w przypadku przestoju obniżenie wynagrodzenia o 50% (ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Warunkiem skorzystania z tych rozwiązań jest istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, tzn. wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników w stosunku do przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w określonym czasie (przypadającym po 1 marca 2020r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia), nie mniej niż o 5% w porównaniu do miesiąca poprzedzającego. Określony procentowo spadek obrotów nadal został utrzymany w sytuacji, kiedy pracodawca chce się ubiegać o dofinansowanie.

Aby wprowadzić powyższe rozwiązania niezbędne jest zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników zawartym na warunkach takich jak u pracodawcy ubiegającego się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Maksymalny okres korzystania z uprawnienia może wynieść do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii.

Przymusowy urlop wypoczynkowy (ale tylko zaległy)

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez zgody pracownika, zaległego urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika, w wymiarze do 30 dni.

Ograniczenie kwot odpraw lub odszkodowań

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w przypadku wystąpienia określonego w ustawie spadku obrotów lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu ustawy wysokość odszkodowań, odpraw i innych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć  10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobna zasada ma obowiązywać w razie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy agencyjnej, zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się kodeks cywilny.

Zawieszenie tworzenia lub funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w przypadku wystąpienia określonego w ustawie spadku obrotów lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w rozumieniu ustawy, pracodawca może zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonywania odpisów podstawowych oraz  wypłaty świadczeń urlopowych. Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe, zawieszenie obowiązków następuje w porozumieniu z tymi organizacjami.

Pracodawca może także zawiesić funkcjonowanie innych funduszy lub wykonanie zobowiązań o charakterze socjalno-bytowym przewidzianych w układach zbiorowych pracy lub regulaminach wynagradzania w zakresie ustalającym choćby wyższą wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca ma prawo stosować ustawową wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozwiązanie umów o zakazie konkurencji

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy (ale także umowy agencyjnej, zlecenie, o dzieło, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się kodeks cywilny), mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Zdalna kontrola u przedsiębiorców

Zmieniane Prawo przedsiębiorców pozwoli na przeprowadzanie kontroli lub czynności kontrolnych u przedsiębiorcy, za jego zgodą, w sposób zdalny, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami:

Jolanta Zarzecka-Sawicka, partner
T: +48 22 581 44 00
E: jsawicka@fka.pl

Specjalizacja