Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS – tylko elektronicznie; zgłoszenie musi być podpisane przez członka Zarządu, którego PESEL jest wpisany do KRS.

W dniu 12 lutego br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie sposobu składania sprawozdań finansowych do Rejestru. Ma to następować wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgłoszenie sprawozdania będzie musiało być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL został wpisany do Rejestru,  a która pełni funkcję członka organu uprawnionego do reprezentowania spółki, wspólnika, syndyka albo likwidatora. Informacje dotyczące uzyskiwania podpisu elektronicznego oraz  zakładania profilu zaufanego ePUAP oraz dostępne są na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/e-uslugi-epk-podpis-elektroniczny-profil-zaufany?inheritRedirect=true.

Nowe przepisy mogą wiązać się z trudnościami w składaniu sprawozdań m.in. dla tych spółek, których wszyscy członkowie zarządu są cudzoziemcami i nie posiadają numerów PESEL. W takich wypadkach konieczne może się okazać wystąpienie do właściwego organu gminy o nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi. Właściwym organem gminy jest organ dla Warszawy Śródmieścia, o ile cudzoziemiec nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Polsce oraz nie jest zatrudniony w Polsce. We wniosku o nadanie numeru PESEL należało będzie wskazać, iż jego uzyskanie jest wymagane dla spełnienia wymogów nałożonych Ustawą.

Przepisy Ustawy wchodzą w życie 15 marca br., co oznacza, że sprawozdania finansowe za 2017 r. będą składane już na nowych zasadach. Termin na złożenie sprawozdania finansowego do Rejestru to 15 dni od momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, co powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.