Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

09.2016

Dnia 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („nowelizacja”), której celem jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, jak również uproszczenie i uelastycznienie procedury zamówień publicznych.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („jednolity dokument”), który zastępuje zaświadczenia i inne dokumenty wydawanie przez organy publiczne lub osoby trzecie w początkowym etapie postępowania. Obowiązkowi złożenia kompletu dokumentów podlega jedynie wykonawca, któremu zostanie przyznane dane zamówienie.

Nowe regulacje zmierzają również do promowania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych przez wprowadzenie nowej kategorii zamówień publicznych – zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (usługi zdrowotne i kulturalne). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie tego typu usług, zamawiający bierze pod uwagę nie tylko cenę i koszty, lecz również jakość usługi, jej zrównoważony charakter, ciągłość i dostępność oraz potrzeby jej użytkowników. Ustawodawca dodał także nowy tryb zamówienia, jakim jest partnerstwo innowacyjne. Dotyczy ono takich kwestii jak opracowanie lub sprzedaż innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, niedostępnych na rynku. Ponadto przy zamówieniach na usługi lub roboty budowlane, zamawiający przy wyborze ofert weźmie pod uwagę czy wykonawca lub podwykonawca zatrudnia osoby wykonujące zamówienie na podstawie umowy o pracę.

Promowaniu pozaekonomicznych celów zamówień publicznych służy także ograniczenie stosowania kryterium ceny przy rozstrzyganiu przetargu. Jeżeli zamawiający zdecydują się na zastosowanie ceny jako jedynego kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, to wówczas mają obowiązek określić – w opisie przedmiotu zamówienia – standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazać, w jaki sposób zostały uwzględnione koszty cyklu życia produktu w opisie przedmiotu zamówienia.

Ważną zmianę stanowi rozszerzenie zakresu zastosowania form komunikacji elektronicznej w ramach zamówień publicznych. Po pierwsze, został wprowadzony obowiązek prowadzenia elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcami. Po drugie, umożliwiono przeprowadzenie aukcji elektronicznej w ramach dynamicznego systemu zakupów oraz w przypadku zamówień udzielanych na podstawie umowy ramowej. Po trzecie, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, wymagają obecnie – pod rygorem nieważności – podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nowelizacja przewiduje jednak wyjątek od obowiązkowej formy elektronicznej na etapie składania ofert, np. ze względu na brak możliwości uzyskania odpowiednich urządzeń lub ze względu na ochronę bezpieczeństwa danych.

Źródło: 
Biuletyn Polskiej Izby Handlu (PIH)