KARIERA

Przez cały rok prowadzimy rekrutację do Kancelarii

Zatrudniamy absolwentów studiów prawniczych, aplikantów oraz osoby z uprawnieniami radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego. Prowadzimy nabór studentów na kilkumiesięczne staże oraz na praktyki wakacyjne.

Praca w FKA

Kancelaria oferuje możliwość rozwoju zawodowego prawnikom, którzy chcą zdobyć doświadczenie oraz doskonalić zdobyte już umiejętności w następujących obszarach:

 • Instytucje finansowe
 • Prawo korporacyjne, w tym fuzje i przejęcia, nieruchomości, private equity i restrukturyzacja oraz prawo pracy
 • Prawo podatkowe
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe
 • Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji
 • Własność intelektualna oraz nowe technologie

Na co zwracamy uwagę:

 • wysoka średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów prawniczych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym znajomość terminologii prawniczej;
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane z karierą w zawodzie prawnika;
 • w przypadku osób z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym dotychczasowy przebieg kariery zawodowej związany z konkretną dziedziną prawa oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy.

Na proces rekrutacyjny do naszej Kancelarii składają się przynajmniej dwie rozmowy rekrutacyjne oraz test językowy.

Kontakt

Małgorzata Świerżewska
HR & Administration Manager

T: +48 22 581 44 31
F: +48 22 581 44 10
E: mswierzewska@fka.pl

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: mswierzewska@fka.pl.

 • Jeżeli aplikuje Pani/Pan do FKA na stanowisko w ramach otwartej obecnie rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp.k. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałam/-em poinformowana/-y o celach, podstawach prawnych, zasadach przetwarzania moich danych osobowych, jak również o przysługujących mi prawach. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie.

 • Jeśli aplikuje Pani/Pan do FKA niezależnie od prowadzonych obecnie rekrutacji lub chciałaby/chciałby Pani/Pan, aby aplikacja została uwzględniona także w podobnych lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz sp.k. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu realizacji obecnych i przyszłych procesów  rekrutacyjnych. Zostałem/-am poinformowany/-a o celach, podstawach prawnych oraz zasadach przetwarzania moich danych osobowych, jak również o przysługujących mi prawach. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie.

Administratorem danych osobowych jest FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa („FKA”). Pełna treść klauzuli informacyjnej.

Pełna treść klauzuli informacyjnej:

1. Administratorem danych osobowych jest FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa („FKA”). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez FKA, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@fka.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres FKA.
2. Dane osobowe przetwarzane będę wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji. dane osobowe będą przetwarzane przez FKA w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez FKA danych osobowych jest: przepis prawa i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przekazujesz w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe inne niż: imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również uzasadniony interes FKA polegający na ocenie, czy Pani/Pana aplikacja spełnia oczekiwania FKA związane z prowadzoną rekrutacją. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić nam kontakt z Panią/Panem (np. dane kontaktowe) lub uwzględnienie Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji (np. dane o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W zakresie, w jakim przekazuje nam Pani/Pan dobrowolnie dodatkowe dane osobowe (np. zdjęcie lub informację o zainteresowaniach),  ich niepodanie nie będzie miało wpływu na przebieg rekrutacji.  
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, i po tym okresie zostaną usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez FKA danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będę przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat.
6. FKA nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przekazywania danych podmiotom, które świadczą na rzecz FKA usługi w zakresie m.in. obsługi systemów informatycznych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
b) sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO;
c) prawo do wycofania zgody w każdym czasie, które może zostać wykonane m.in. przez przesłanie e-maila na adres: rodo@fka.pl, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
d) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (którym od dnia wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.