Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS): działalność, regulaminy i reguły dodatkowe – krótka charakterystyka

Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS; Niemiecki Instytut Arbitrażowy) jest największą i najaktywniejszą instytucją arbitrażową w Niemczech. Główny sekretariat znajduje się w Kolonii, DIS ma również biura w Berlinie i Monachium.

Celem działalności DIS jest promocja krajowego i międzynarodowego arbitrażu. DIS współpracuje przy wydawaniu „Zeitschrift Schiedsverfahren” (SchiedsVZ), organizuje liczne seminaria i konferencje oraz prowadzi bazę orzeczeń dotyczącą sądownictwa arbitrażowego. Jako najważniejszy punkt swojej działalności DIS administruje postępowaniami arbitrażowymi i ADR prowadzonymi na podstawie modelowych regulaminów DIS. DIS działa również jako organ wyznaczający arbitrów w ramach postępowań arbitrażowych prowadzonych na podstawie Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL oraz w innych postępowaniach arbitrażowych ad-hoc. Od 1 stycznia 2008 r. przy DIS działa Deutsches Sportschiedsgericht (Niemiecki Sportowy Sąd Arbitrażowy).

Regulaminy i reguły dodatkowe stworzone przez DIS szczegółowo normują postępowanie arbitrażowe i ADR.

Zasadniczą rolę pełni Regulamin Arbitrażowy DIS z 1998 r. Jest on dostępny w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim, tureckim i arabskim, co wskazuje na szeroki krąg zagranicznych kontrahentów podmiotów niemieckich, zainteresowanych arbitrażem i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. Regulamin Arbitrażowy DIS wyznacza ramy standardowego postępowania arbitrażowego. Reguły dodatkowe natomiast, zgodnie z wolą stron wyrażoną w umowie lub bezpośrednio przed wniesieniem pozwu, uszczegóławiają zasady obowiązujące w poszczególnych rodzajach postępowań. Dostępne są: Reguły dodatkowe DIS dla postępowań przyspieszonych z 2008 (język niemiecki, angielski, rosyjski i francuski) oraz Reguły dodatkowe DIS dla sporów korporacyjnych z 2009 (język niemiecki, angielski). DIS wprowadziło także zmiany do modelowego Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, dostosowując go do postępowań administrowanych przez DIS.

Ponadto obowiązują: Wytyczne DIS w sprawie zwrotu wydatków arbitrów, Regulamin DIS Zarządzania Konfliktami, Regulamin Koncyliacyjny DIS, Regulamin Mediacyjny DIS, Reguły DIS dotyczące rozstrzygania sporów przez ekspertów, Reguły DIS dotyczące opinii ekspertów oraz Reguły DIS dotyczące komisji rozjemstwa w sporach. Obowiązuje również odrębny Regulamin DIS dla Sportowego Sądu Arbitrażowego.

Tylko w 2015 r. DIS został wyznaczony do administrowania w 134 postępowaniach arbitrażowych, z czego 16 stanowiły postępowania prowadzone przed Niemieckim Sportowym Sądem Arbitrażowym, oraz w 6 postępowaniach ADR o łącznej wartości przedmiotu sporu w wysokości ponad dwóch miliardów euro (2.009.469.032 euro). Najniższa wartość przedmiotu sporu w sprawie wyniosła 1.900 euro, najwyższa – 845.000.000 euro.

29% postępowań prowadzonych było z udziałem podmiotów zagranicznych (spoza Niemiec), w tym 23% z udziałem podmiotu zagranicznego po jednej stronie sporu, a w 6% postępowań podmioty zagraniczne brały udział po obu stronach postępowania. Podmioty zagraniczne pochodziły łącznie z 24 krajów, w tym m.in. z Rosji (6), Szwajcarii (6), Luxemburga (4), Chin (3), Włoch (3) i Hiszpanii (3). Natomiast w 2014 r. podmioty zagraniczne pochodziły z 19 różnych krajów, w tym m.in. USA (5), Holandii (5), Wielkiej Brytanii (4) i Indii (4). Wśród państw, z których wywodziły się strony postępowania znajduje się również Turcja, Korea Południowa czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.[1] W 16% spraw językiem postępowania był język angielski. W ww. okresie żaden z podmiotów zagranicznych nie pochodził z Polski.

Źródła: http://www.dis-arb.de

Regulaminy i reguły dodatkowe: http://www.dis-arb.de/en/16/rules/overview-id0

[1] W statystyce dotyczącej postępowań z udziałem podmiotów zagranicznych nie uwzględniono postępowań toczących się przed Niemieckim Sportowym Sądem Arbitrażowym

Pobierz pdf: