Ułatwienia dla budowy masztów telefonii komórkowej

04.2020

Wersja PDF Newslettera

Fakty

Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („ustawa”) zwana Tarczą Antykryzysową 2.0. przewiduje skrócenie procedury administracyjnej dla przenośnych wolno stojących masztów telefonii komórkowej. Regulacja ma na celu walkę z epidemią Covid-19 poprzez poprawę dostępu do Internetu.

Ustawa wprowadza do art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane pkt. 5a, który zawiera definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego. Są to wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Przewidziano, że budowa i przebudowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne nie wymagają pozwolenia na budowę, także gdy przedsięwzięcia te wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, czy też oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, ani też gdy roboty budowlane wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Do ich wykonania można obecnie przystąpić w terminie jednego dnia roboczego następującego po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. W przypadku wniesienia sprzeciwu, organ zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu. Przepisy te znajdą zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Polski stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie przeprowadza się pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. Dotyczy to instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne o określonych w przepisach parametrach.

Komentarze

Ustawodawca dostrzegł, że infrastruktura telekomunikacyjna - szczególnie w obecnej sytuacji - ma bardzo duże znaczenie zarówno dla społeczeństwa jak i państwa.

Celem regulacji jest zapewnienie usług zwłaszcza takim obiektom jak szpitale i placówki oświatowe. Wskazuje się jednak, iż nowe przepisy budzą zastrzeżenia ze względu na znaczne odstępstwa od dotychczasowych procedur, co może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludności.

Analiza

Cel ustawodawcy zasługuje na aprobatę, bowiem ustawa z pewnością przyspieszy budowę infrastruktury dla Internetu w Polsce.

Jednakże fakt, iż maszty telefonii komórkowej, inaczej niż obecnie, zostały zwolnione z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko może wywołać protesty społeczne.

 

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na nasuwające się po lekturze pytania to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami:

Katarzyna de Rosset, associate
T: +48 22 581 44 00
E: kderosset@fka.pl